HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Slika
Radi se o finansijskoj podršci u iznosu od 600.000 KM, koja će rezultirati realizacijom projekata za razvoj turističke infrastrukture u iznosu 1,2 miliona KM a sve na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanjuuslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne trans...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/18) i tačke 6. stav (5) Odluke Vladeo utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfereu oblasti tu...
Slika
Na osnovu tačke 6. Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade o utvrđivanjuuslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj ...
Slika
Na osnovu tačke 6. Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata uturizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade o utvrđivanjuuslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblastiturizma broj ...
Slika
Nacrt Strateške platforme razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godina usvojen je na sastanku Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona održanom 29.07.2022. godine. Strateška platforma predstavlja dio prve faze u procesu izrade Strategije razvoja tu...

Sastanak Radnog tijela

01.08.2022 10:45
Slika
U prostorijama JU Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla, 29.07.2022.godine sa početkom u 9.00 sati, održan je sastanak Izvršnog tima i  Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma 2022.-2027. u cilju predstavljanja Nacrta Strateške platforme Strategije razvoja turizmaTuzlanskog kant...
Slika
U cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture te povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori o susfinansiranju 28 projekata sa neprofitnim organizacijama. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK obezbijedilo je 35.000 KM a sredstva su raspor...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene...
Slika
Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), člana 77. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 23/21 i 8/22), a u vezi sa članom 6. stav (3) O...
Slika
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata u turizmu na područiju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
0 0