HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva,
 • provođenje propisa u oblasti trgovine i turizma u skladu sa zakonom,
 • unutrašnju trgovinu i uspostavljanje ekonomskih odnosa sa drugim kantonima,
 • praćenje i analiziranje trgovine na Kantonu, kao i broja registrovanih subjekata u oblasti trgovine,
 • promet roba i usluga unutar Kantona u skladu sa federalnim zakonom,
 • bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona,
 • praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona,
 • davanje inicijativa u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona,
 • kontrolu cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom,
 • praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona u skladu sa zakonom,
 • primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa,
 • kreiranje politike i razvoj rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima,
 • predlaganje propisa o visini turističke takse, ako federalnim propisom nije drugačije predviđeno,
 • turističko-propagandnu djelatnost,
 • ugostiteljstvo,
 • pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona,
 • cjevovodni i integralni transport,
 • objezbjeđenost svih vidova saobraćaja u Kantonu,
 • registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije,
 • izradu saobraćajne osnove Kantona u skladu sa saobraćajnom osnovom Federacije,
 • saradnju sa organima uprave Federacije i drugih kantona nadležnih za oblast saobraćaja i komunikacija,
 • stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja sa područja Kantona,
 • određivanje naknade za korišćenje kantonalnih puteva,
 • unapređivanje sigurnosti prometa na području Kantona,
 • kategorizaciju puteva na području Kantona u skladu sa zakonom,
 • pripremanje projektne dokumentacije i izradu projekata za investicione i razvojne programe od interesa za općine, Tuzlanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i državu Bosnu i Hercegovinu, kao i razvijanje partnerskih odnosa u u izradi projekata od interesa za širu regiju, te apliciranje za dodjelu sredstava EU fondova, banaka i slično,
 • upravni nadzor nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva,
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva,
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva,
 • vođenje propisanih službenih evidencija,
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.

 

0 0