HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393

Direktor direkcije robnih rezervi

Almir Žilić
Slika
Direktor Kantonalne direkcije robnih rezervi:

 • rukovodi radom Direkcije,
 • zastupa i predstava Direkciju,
 • organizira vršenja svih poslova iz nadležnosti Direkcije,
 • obezbjeđuje zakonitost, pravednost, blagovremenost i efikasnost u izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Direkcije,
 • donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten,
 • odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom zaposlenika u Direkciji,
 • provodi utvrđene politike i izvršava zakon i druge propise iz nadležnosti Direkcije,
 • učestvovuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata,
 • prati primjene propisa iz nadležnosti Direkcije, te iniciranje potrebnih izmjena i dopuna,
 • upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi sa vršenjem poslova iz nadležnosti Direkcije i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,
 • rješava najsloženija pitanja iz nadležnosti Direkcije,
 • potpisuje akata i dokumenata iz nadležnosti Direkcije,
 • parafira akata koja se pripremaju u Direkciji, a koja potpisuje ministar,
 • objedinjava program rada i izvještaj o radu Direkcije,
 • daje uputstva i pruža neposredne stručne pomoći zaposlenicima Direkcije,
 • obezbjeđuje saradnju Direkcije sa drugim kantonalnim organima i institucijama, obezbjeđuje saradnje Direkcije sa Federalnom direkcijom za robne rezerve i direkcijama za robne rezerve drugih kantona,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Vlade Kantona i Ministarstva.

 


0 0