HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Edukacija u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne organe uprave u Tuzlanskom kantonu.

 

12.07.2021 15:23
Slika
 
Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Kantonalne agencije za robne rezerve Tuzlanskog kantona danas su po pozivu, učestvovali na edukaciji u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne organe uprave u Tuzlanskom kantonu.

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je bio organizator ovog događaja. U saradnji sa Projektom integriranog razvoja ILDP, zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a ovom edukacijom se želi postići harmonizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih nivoa vlasti u Federaciji BIH u procesu optimalizacije strateških ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti organa uprave. Ključnu novinu takvog pristupa predstavlja proces trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, koji je na Tuzlanskom kantonu formalno iniciran usvajanjem Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2022.-2024.godina.

U toku edukacije prezentiran je Obrazac broj 1 – Trogodišnji plan rada. Ujedno su prisutni upoznati sa novim informacijama o samom procesu koji je pokrenut 2017.godine usvajanjem Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BIH ( SL. novineFBIH, broj 32/17).

U narednom periodu realiziraće se kontinuirana edukacije državnih službenika kako bi se unaprijedio proces i povećali kapaciteti državnih službenika te proces planiranja uskladio sa dokumentom okvirnog budžeta (DOB) i u dugoročnoj perspektivi prešlo na programsko budžetiranje.
0 0