HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

POZIV ZA UČEŠĆE U PROCESU JAVNIH KONSULTACIJA: NACRT STRATEŠKE PLATFORME RAZVOJA TURIZMA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2022.-2027. GODINA

 

02.08.2022 08:03
Slika
 
Nacrt Strateške platforme razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godina usvojen je na sastanku Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona održanom 29.07.2022. godine. Strateška platforma predstavlja dio prve faze u procesu izrade Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona kao ključnog sektorskog strateškog dokumenta u oblasti turizma kojim se integralno usmjerava dalji razvoj turizma Kantona uz definisanje javnih politika kojima se planiraju ostvariti utvrđeni strateški ciljevi razvoja u oblasti turizma.

Strateška platforma razvoja turizma sadrži detaljan prikaz socio-ekonomskih kretanja u oblasti turizma u posljednjih 5 godina, sa posebnim osvrt na usporedbu pokazatelja na nivou Tuzlanskog kantona sa pokazateljima na nivou drugih kantona u FBiH i Federacije BiH ali i pojedinačnih lokalnih zajednica Kantona. Platforma sadrži i SWOT analizu, strateške fokuse, strateške ciljeve kao i definisanu viziju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona.

Operativni proces izrade Strategije razvoja turizma koordinira i vodi Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, dok se kroz radna tijela i druge koordinacione i participatorne mehanizme osigurava učešće nadležnih institucija Tuzlanskog kantona, viših nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.
U okviru strateške platforme definisana su dva strateška cilja u oblasti turizma kako slijedi:
Strateški cilj 1. Poticati razvoj održivog turizma u Tuzlanskom kantonu
Strateški cilj 2. Unaprijediti konkurentnost turizma Tuzlanskog kantona
Pozivaju se svi zainteresirani subjekti i građani da uzmu učešće u procesu javnih konsultacija na nacrt Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona.

Komentare i sugestije na nacrt Strateške platforme moguće je dostaviti i popunjavanjem Obrasca za dostavljanje prijedloga za izmjene i dopune nacrta Strateške platforme i dostavljanjem na e-mail adresu, selma.smajlovic@untz.ba  i/ili adisa.delic@untz.ba  i/ili dinka.huremovic@mttstk.gov.ba  najkasnije do 01.09.2022. godine.

U toku procesa javnih konsultacija o nacrtu strateške platforme biti će organizirana posebna tematska radionica o viziji razvoja turizma Tuzlanskog kantona, te se pozivaju svi zainteresirani za učešće na radionici da svoj interes za učešće potvrde slanjem e-mail-a na jednu od slijedećih e-maila adresa: , selma.smajlovic@untz.ba  i/ili adisa.delic@untz.ba  i/ili dinka.huremovic@mttstk.gov.ba  ili pak pozivom na broj 035 369 418 kontakt osoba Dinka Huremović, stručni savjetnik za trgovinu i turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Interes za učešće na radionici potrebno je iskazati najkasnije do 15.08.2022. godine.
0 0