HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

Odluka o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

 

23.06.2022 14:08
Slika
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, d o n o s i:

ODLUKU
o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom
0 0