HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

JAVNI POZIV za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

31.05.2021 12:46
Slika
 
Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede broj 02/1-11-8374/21 od 27.04.2021. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

(Pravo učešća)

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neprofitne organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koje će predložene projekte implementirati isključivo na području Tuzlanskog kantona.

(Transparentnost postupka)

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) www.vladatk.kim.ba i u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

(Osnovni kriterij)

Sredstva planirana u Budžetu Tuzlanskog Kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) za ove namjene, raspodjeljuju se za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na:

1. unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog
pregleda,
2. edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i
poznavanja saobraćajnih propisa,
3. edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova,
4. promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,
5. povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja,
6. unapređenje nivoa usluge prijevoza putnika,
7. obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i
automehaničara, dan bez vozila i drugi).

Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu je 4.000,00 KM.

Neprofitne organizacije (aplikanti) imaju pravo na javni poziv prijaviti samo jedan projekat.

(Isključivi kriterij)

Prijavljeni projekti neprofitnih organizacija (aplikanata) neće se uzeti u razmatranje ukoliko:

 • prijedlog projekta nije iz oblasti saobraćaja na koje se odnosi ovaj Javni poziv,
 • dovoljno ne razrade projekat,
 • su projekti i aktivnosti napravljeni samo u korist članova udruženja,
 • projekti sadrže vjerske ciljeve i aktivnosti ili se tim projektima želi vršiti edukacija ili propaganda usmjerena samo na određene vjerske skupine,
 • koji imaju administrativne troškove na projektu veće od 30% vrijednosti ukupnog budžeta projekta,
 • nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava koja su im ranije dodijeljena u skladu sa potpisanim ugovorima.
(Potrebna dokumentacija)

Uz Aplikacioni obrazac obavezno se prilaže:

1. Rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija (udruženja, fondacija i drugih
organizacija koje ne ostvaruju dobit, koje nisu pod nadležnošću vlade i čiji osnivač
nije država) kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog
nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (original ili ovjerena kopija koja ne može
biti starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog
poziva),
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija koja ne može biti
starija od šest mjeseci, računajući unazad od dana objavljivanja javnog poziva),
3. Projekat za koji se traži sufinansiranje, ovjeren i potpisan od strane podnosioca,
koji mora da sadrži sljedeće:

 • naziv i opis projekta,
 • oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
 • ciljeve projekta,
 • vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni ciljevi,
 • podatke o uključenosti i broju volontera na projektu,
 • naziv partnera - druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor i slično), ukoliko postoji partnerstvo,
 • očekivane rezultate projekta,
 • rok realizacije projekta i
 • specifikaciju troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva, vlastita sredstva ili druge izvore finansiranja projekta (navesti detaljnu specifikaciju-budžet projekta).
Prijave na javni poziv koje ne budu dostavljene u skladu sa traženom dokumentacijom neće biti razmatrane.

(Bodovni kriteriji)

Ministarstvo sačinjava preliminarnu listu cijeneći sljedeće kriterije:
1. oblast saobraćaja na koju se odnosi projekat,
2. rok realizacije projekta,
3. veličinu ciljne grupe obuhvaćene projektom,
4. broj uključenih volontera,
5. partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog
sektora u realiziranju projekta,
6. veći udio u finansiranju projekta iz vlastitih sredstava ili drugih izvora,
7. teritorijalnu zastupljenost na području Kantona,
8. promociju ciljeva Ministarstva u oblasti sigurnosti saobraćaja, veći kvalitet usluge prijevoza i promociju alternativnih vidova prijevoza s ciljem smanjenja broja vozila na cestama i zagađenja životne sredine.

(Način podnošenja prijave)

Neprofitne organizacije podnose prijavu na javni poziv tako što popunjavaju Aplikacioni obrazac koji se može preuzeti sa web stranice Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba) ili sa web stranice Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mttstk.gov.ba).

Aplikacioni obrazac se podnosi zajedno sa traženom dokumentacijom i razrađenim projektom u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem pošte ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu:

TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
Rudarksa broj 57
75 000 Tuzla
[sa naznakom]
„Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture –
NE OTVARATI"

(Krajnji rok za podnošenje prijava)

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.

Sve prijave koje budu predate u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili putem pošte nakon navedenog roka, neće biti razmatrane i vratit će se neprofitnoj organizaciji.

(Preliminarna i konačna lista)

Svi prijavljeni aplikanti će moći pogledati preliminarnu listu na web stranici Vlade Kantona.

Rok za pisani prigovor na preliminarnu listu po javnom pozivu je pet dana od dana objave te liste na web stranici Vlade Kantona.

Prigovor se upućuje u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja (u daljnjem tekstu: ministar).

Odluku o prigovoru donosi ministar u roku od pet dana od dana isteka roka za prigovor.

Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.

Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješavanja prigovora, ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste i odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom. Konačna lista će biti objavljena na web stranici Kantona.

(Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima)

U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju konačne liste, Ministarstvo će zaključiti ugovore sa neprofitnim organizacijama (aplikantima) sa liste, kojima će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom aplikant ima potpisan ugovor.
0 0