HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

IZVRŠENA PREKATEGORIZACIJA ŠEST LOKALNIH CESTA U REGIONALNE CESTE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

 

24.02.2023 10:27
Slika
 
Na zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u regionalne. Odlukom  je obuhvaćeno šest dosadašnjih lokalnih cesta, u ukupnoj dužini od 66 kilometara.

U skladu sa Uredbom o mjerilima i kriterijima za kategorisanje javnih cesta, ovom odlukom u regionalne ceste kategorišu se ceste koje povezuju sjedišta kantona s gradovima i općinama.
Jedna od njih je ulica od raskršća R-471 i M-4 - ul. Lukavačkih brigada - Crkva - ul. Bistaračka - Šići - spoj sa M-4, ukupne dužine 6,44 km, a kategorisana je u regionalnu cestu R-471.
Lokalna cesta Par Selo (spoj sa M-17.1) - Pasci - Petrovice Donje - Ljubače Morančani (spoj sa M-18) - Suha (spoj sa R-455a), ukupne dužine 7,91 km, sada je regionalna cesta R-455b.
U regionalnu cestu sa oznakom R-455c kategorisana je lokalna cesta Ciljuge (spoj sa R-455a) - Dubrave Donje (spoj sa M-17.1), ukupne dužine 4,42 km, a u regionalnu cestu R-460 lokalna cesta Vučkovci (spoj sa M-l.9 i R-460) - Hrgovi Donji (spoj sa M-l.8), ukupne dužine 2,86 km.

Lokalna cesta Kladanj - Brateljevići - Milankovići - spoj sa R-467, ukupne dužine 21 km, sada je regionalna cestu R-467a, a lokalna cesta Čubrić (spoj sa R-471) - Banovići Selo - Pribitkovići - Seona - Orahovica - Babice - spoj sa R-471, ukupne dužine 23,37 km, postala je regionalna cesta R-471a.
Za realizaciju ove odluke zaduženi su Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i JU Direkcija regionalnih cesta TK, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna direkcija za ceste ZDK, kao i gradovi Tuzla, Lukavac, Živinice i Gradačac, te općine Kladanj, Olovo i Banovići.
Održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja i obnova ovih cesta vršit će se u skladu sa godišnjim planovima i programima koje donose JU Direkcija regionalnih cesta TK i Kantonalna direkcija za ceste ZDK, uz saglasnost kantonalnih vlada.

Nakon preuzimanja novih regionalnih cesta na upravljanje od strane JU Direkcije regionalnih cesta TK i Kantonalne direkcije za ceste ZDK, a s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, one će biti pridodane LOT-ovima u koje su kategorisane regionalne ceste na tom području.
0 0