HTML

mintts@tk.kim.ba | +387 35 369-393
Aktivnosti

ODLUKA o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

 

16.11.2020 10:09
Slika
 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/18) i  Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-11-17941/20 od 22.09.2020. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, ministar trgovine, turizma i saobraćaja d o n o s i:

 

ODLUKU
o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom    

 

0 0